• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe, szkolenia i kursy - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Organizacja pomocy społecznej - szkolenie specjalistyczne - niestacjonarne

Szczegóły
Kod XOPS-SN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierunek studiów Organizacja pomocy społecznej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Szkolenie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania Jeden rok
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (02.08.2022 13:00 – 30.09.2023 23:59)

Specjalizacja zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 30 osób. Szkolenie będzie realizowane w trybie niestacjonarnym (soboty – niedziele) z wyjątkiem zajęć hospitacyjnych w instytucjach działających w obszarze pomocy społecznej, które mogą odbyć się w dniu roboczym.

 

Zapraszamy do zapisów na VIII edycję szkolenia!

 

Możliwe przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej.

 

Szkolenie jest adresowane do:

 

 1. osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami; zgodnie z  art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ;
 2. przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej – zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej;
 3. osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

 

Uprawnienia po odbyciu szkolenia:

 

Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie na szkolenie specjalistyczne z zakresu "Organizacja Pomocy Społecznej"
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na szkolenie (zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej);
 • fotografia wgrana do systemu SRE /w formie elektronicznej/;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji uczestnika szkolenia.

 

Zasady rekrutacji:

 

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu kompletu wymaganych dokumentów).

 

Koszt szkolenia:

 

 • czesne 3000 zł (płatne na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, możliwość rozłożenia płatności na 2 raty: 1500zł I rata + 1500zł II rata)
 • opłata rekrutacyjna - 100 zł
 • opłata za wydanie legitymacji - 5 zł

 

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł oraz opłatę za wydanie legitymacji uczestnika szkolenia w wysokości 5 zł prosimy wnosić na indywidualne konto podane w Systemie Rekrutacji Elektronicznej).

 

Przy dokonywaniu opłaty rekrutacyjnej, w pozycji „tytułem” proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „opłata rekrutacyjna ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ”. Wnosząc opłatę za wydanie legitymacji,  w pozycji „tytułem” proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „opłata za legitymację ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ”

 

Dokumenty można składać osobiście:

 

Dziekanat WNSiH
ul. Akademicka 14, pok. 228
tel. 86/2155959
e-mail: mwlodkowska@ansl.edu.pl

 

lub przesłać listem poleconym na adres:

"Organizacja Pomocy Społecznej"
Dziekanat WNSiH
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
ul. Akademicka 14
18-400 Łomża

 

 

 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest:

 

 • uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem szkolenia i zaliczenie poszczególnych modułów potwierdzone w karcie zaliczeń (formę zaliczeń określa wykładowca) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.IX.2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081);
 • napisanie pracy dyplomowej;
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonywanej przez wykładowcę prowadzącego konsultacje dotyczące  pracy dyplomowe;
 • zdanie egzaminu końcowego przed komisją powołaną przez organizatora.

 

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (dawniej: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ORGANIZACJI  POMOCY SPOŁECZNEJ (zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2015r. DPS.VI.51211.38.2015.MJ.(28)).

 

Program specjalizacji

 

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).  Zakłada on 267 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i hospitacji instytucji pomocy społecznej.

 

Blok tematyczny

Liczba godzin

1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym,
europejskim i lokalnym

20

2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej

a) kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów

10

b) zarządzanie zasobami ludzkimi

20

c) zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

10

d) kierowanie i zarządzanie superwizyjne

10

e) zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kon­trola realizacji planu finansowego

10

f) systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

10

g) kontrola zarządcza

20

3. Elementy etyki

10

4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

20

5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

20

6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamó­wień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

30

7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

15

8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

20

9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

10. Stres i wypalenie zawodowe

10

11. Konsultacje pracy dyplomowej

10

12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

12

Łączna liczba godzin

267